موجودیت کالا: کالا در انبار

استاکر برقی استاکر با ظرفیت 1 ، 1/5 ، 2 تن مرکز ثقل 500 MM حداکثر ارتفاع بالابری 160 الی 350 cm حداقل ارتفاع 90 cm عرض دستگاه 79 cm طول شاخک 90 ، 100 ، 110 cm

موجودیت کالا: کالا در انبار

استاکر شارژی استاکر با ظرفیت 1 تن ، 3 تن مرکز ثقل 500 MM حداکثر ارتفاع بالابری 160 الی 350 cm حداقل ارتفاع 9 cm طول شاخک 90 ، 100 ، 110 cm

موجودیت کالا: کالا در انبار

استاکر دهنه باز ظرفیت 1 تن فاصله دو پایه 120 cm حداقل ارتفاع 85 mm حداکثر ارتفاع 160 cm عرض شاخک دستگاه 74 cm طول شاخک 90 ، 100 ، 110 cm

بالا