موجودیت کالا: کالا در انبار

رول بر ظرفیت 2 تن ، 2/5 تن

موجودیت کالا: کالا در انبار

جک پالت 5 تن ظرفیت 5 تن وزن دستگاه 115 kg حداکثر ارتفاع بالابری 20 cm حداقل ارتفاع 8/5 cm عرض دستگاه 55 cm و 68/5 cm طول شاخک 122 cm

موجودیت کالا: کالا در انبار

جک پالت 5 سانت ترکیه ظرفیت 2 تن ، 2/5 تن وزن دستگاه 70 الی 75 kg حداکثر ارتفاع بالابری 20 cm حداقل ارتفاع 5 cm عرض دستگاه 54 cm طول شاخک 115 cm

موجودیت کالا: کالا در انبار

جک پالت استیل و گالوانیزه ظرفیت 2 تن ، 2/5 تن وزن دستگاه 75 الی 85 kg حداکثر ارتفاع بالابری 20 cm حداقل ارتفاع 8/5 cm عرض دستگاه 54 cm طول شاخک 115 cm

موجودیت کالا: کالا در انبار

جک پالت باریک ظرفیت 2 تن ، 2/5 تن وزن دستگاه 65 الی 70 kg حداکثر ارتفاع بالابری 20 cm حداقل ارتفاع 8/5 cm عرض دستگاه 30 الی 46 cm طول شاخک 80 الی 115 cm

موجودیت کالا: کالا در انبار

جک پالت بلند ظرفیت 2 تن ، 2/5 تن وزن دستگاه 75 الی 85 kg حداکثر ارتفاع بالابری 20 cm حداقل ارتفاع 8/5 cm عرض دستگاه 54 cm طول دستگاه 150 / 200 / 250 cm

موجودیت کالا: کالا در انبار

جک پالت ترمزدار دارای ترمز بر زوی دسته ظرفیت 3 تن ، 2/5 تن وزن دستگاه 75 الی 85 kg حداکثر ارتفاع بالابری 20 cm حداقل ارتفاع 8/5 cm عرض دستگاه 54 cm طول شاخک 115 cm

موجودیت کالا: کالا در انبار

جک پالت توزین ظرفیت 3 تن ، 2/5 تن وزن دستگاه 75 الی 85 kg حداکثر ارتفاع بالابری 20 cm حداقل ارتفاع 8/5 cm عرض دستگاه 54 cm طول شاخک 115 cm

موجودیت کالا: کالا در انبار

ظرفیت ۳ تن ، ۲/۵ تن

موجودیت کالا: کالا در انبار

جک پالت قیچی ظرفیت 1تن ، 1/5 تن وزن دستگاه 75 الی 85 kg حداکثر ارتفاع بالابری 80 cm حداقل ارتفاع 8/5 cm عرض دستگاه 54 cm طول دستگاه 115 cm دارای ضمانت پمپ

موجودیت کالا: کالا در انبار

جک پالت پهن ظرفیت 3 تن ، 2/5 تن وزن دستگاه 75 الی 85 kg حداکثر ارتفاع بالابری 20 cm حداقل ارتفاع 8/5 cm عرض دستگاه 68/5 cm طول دستگاه 122 cm

موجودیت کالا: کالا در انبار

جک پالت کوتاه ظرفیت 3 تن ، 2/5 تن وزن دستگاه 75 الی 85 kg حداکثر ارتفاع بالابری 20 cm حداقل ارتفاع 8/5 cm عرض دستگاه 54 cm طول شاخک دستگاه 60 cm و 80 cm

بالا