سیلندر خورجینی

سیلندر خورجینی چیست؟

انواع سیلندر وظیفه تولید باد در کمپرسور برعهده ی واحد هواسازمیباشد.به واحد هواساز در کمپرسورهای باد سیلندر اطلاق میشود.

سیلندرهای کمپرسوربه 2دسته خورجینی و یو شکل تقسیم میشود

عملکرد سیلندرهای خورجینی_ دراین سیستم باانتقال قدرت به سیلندرپیستونه ها درحالت رفت وبرگشت قرار میگیرد

درهربار رفت پیستون به سمت پایین مکش هوا انجام شده و دربرگشت بسته شدن دریچه ی ورودهوا هوای گیرافتاده در محفظه ی سیلندر به سمت مخزن کمپرسور هدایت میگردد

عملکرد سیلندر های خورجینی به اندازه پیستون ها  وتعداد انها بستگی دارد. ازمعایب سیلندرهای خورجینی میتوان به تولید صدای زیاد تولید حرارت بیشتر نسبت به سیلندر های خورجینی دارای قیمت ارزان تری نسبت به مدل یوو میباشد.