کمپرسور خوابیده

کمپرسور خوابیده باد

امروزه یکی از اساسی ترین منزومات یک واحدتولیدی تعمیرگاه یا کارخانه انرژی حاصل از بادمیباشد.تطبیق پذیری بالا.سهولت در انتقال وعدم ایجاد الودگی روغنی نسبت به سیستم های هیدرولیک باعث شده این انرژی بارشد روزافزون موجه گردد به شکلی که امروزه کمپرسوربادیکی ا اجزای کارگاهای خانگی و کاراژهای کوچک میباشد.

کمپرسور باد شامل 3قسمت اصلی:

1.سیستم قدرت یا دینام
2.سیستم هواساز کمپرسور
3.مخزن هواسازمیباشد.

عمل تولید باد توسط دینام و سرسیلندر انجام شده و داخل مخزن ذخیره میگردد.

امروزه کمپرسورها در ابعاد مختلف از خانگی تاصنعتی باحجم مخزن هایی از 10تا10000 لیترمکعب گنجایش هواتولید میگردد